NAGRODA NAUKOWA

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020 (III edycja)

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), czyli wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019, można też zgłaszać całe książki.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne. W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.

* Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej.

* Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma lub data podana na stronie tytułowej książki, można też przesyłać prace, które w roku 2019 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).

* W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).

* Nagrodę przyznaje: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.

* W skład jury wchodzą kierownik INCET i przewodniczący kolegium INCET. Jury może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych i nie musi uzasadniać swojego wyboru.

* Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2020 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).

* Termin zgłaszania prac: 20 maja 2020 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.

* Ogłoszenie wyników: na początku 2021 r.

* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu (o ile to będzie możliwe na żywo lub online) przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).

* W roku 2020 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

* Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl. Rekomendowaną pracę proszę przesłać w załączniku, a jeśli to nie jest możliwe, to pocztą tradycyjną na adres INCET.

 


W 2019 r. Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” (II edycja) została przyznana dr Emilii Kaczmarek (IF UW) za artykuł pt. How to distinguish medicalization from over-medicalization? opublikowany w czasopiśmie „Medicine, Health Care and Philosophy” w 2018 r. w trybie First Online. Popularnonaukowa wersja tego tekstu została opublikowana na łamach „Filozofii w Praktyce” pod tytułem: Kiedy medycyna wykracza poza swoje właściwe granice?


W 2017 r. Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” (I edycja) została przyznana Joannie K. Malinowskiej (UAM) za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie „Synthese” 193/12 (2016): 3865-87. Popularnonaukowa wersja tego tekstu została opublikowana na łamach „Filozofii w Praktyce” pod tytułem: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego.

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962