Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce”

Nagroda dla autorki lub autora artykułu naukowego z zakresu filozofii stosowanej opublikowanego w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016 przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej (liczy się data ukazania się numeru lub data podana na stronie tytułowej książki).

Prace mogą dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych z następującymi zagadnieniami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, konflikty zbrojnych. Laureatka lub laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie skróconej wersji swojej pracy w formie popularnonaukowej na łamach czasopisma Filozofia w Praktyce.

* Nagrodę przyznaje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

* Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.

* Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2017 roku.

* Ogłoszenie wyników: marzec/kwiecień 2017.

* Przesyłanie zgłoszeń (albo swoich prac, albo cudzych) oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2016/17 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Fundację PZU.