Nagroda

plakat-nagroda-fwp-maly-a4

Nagroda dla autorki lub autora pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016 przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej (liczy się data tomu/numeru czasopisma lub data wydania podana na stronie tytułowej książki). Do konkursu można zgłaszać także całe książki wydane w 2016 r.

Prace z zakresu filozofii stosowanej mogą dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych na przykład z następującymi praktycznymi zagadnieniami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, prywatność, bezpieczeństwo, konflikty zbrojne.

* Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu tzw. filozofii stosowanej, atrakcyjność prezentacji.

* Nagrodę przyznaje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

* Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł brutto.

* Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2017 roku (można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów).

* Ogłoszenie wyników: marzec/kwiecień 2017.

* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie skróconej wersji swojej pracy w formie popularnonaukowej na łamach czasopisma Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń, ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2016/17 nagroda jest finansowana przez Fundację PZU, zaś pozostałe koszty związane z organizacją konkursu przez Uniwersytet Jagielloński.

* Plakat do pobrania w wersji pdf: plakat-nagroda-fwp-maly-a4

Spisy treści

Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
filozofiawpraktyce@iphils.uj.edu.pl

Partnerzy

ISSN 2451-3962