Nagroda

W 2017 r. Nagroda Naukowa czasopisma „Filozofia w Praktyce” została przyznana Joannie K. Malinowskiej za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie „Synthese” 193/12 (2016): 3865-87. Popularnonaukowa wersja tego tekstu została opublikowana na łamach „Filozofii w Praktyce” pod tytułem: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego.


Nagroda dla autorki lub autora pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016 przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej (liczy się data tomu/numeru czasopisma lub data wydania podana na stronie tytułowej książki). Do konkursu można zgłaszać także całe książki wydane w 2016 r.

Prace z zakresu filozofii praktycznej mogą dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych na przykład z następującymi zagadnieniami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, prywatność, bezpieczeństwo, konflikty zbrojne.

* Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu tzw. filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji.

* Nagrodę przyznaje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

* Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł brutto.

* Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2017 roku (można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów).

* Ogłoszenie wyników: marzec/kwiecień 2017.

* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie skróconej wersji swojej pracy w formie popularnonaukowej na łamach czasopisma Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń, ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl.

* W roku akademickim 2016/17 nagroda jest finansowana przez Fundację PZU.

* Plakat do pobrania w wersji pdf: plakat-nagroda-fwp-maly-a4.

Instytucje aktualnie finansujące

Facebook

Spisy treści

Kontakt

ISSN

2451-3962